Phân biệt lại có sự khác biệt giữa trọng lượng trên vận đơn và manifest