đặc điểm của CO

Các mẫu C/O ưu đãi và C/O không ưu đãi

Các mẫu C/O ưu đãi và C/O không ưu đãi 

Các mẫu C/O ưu đãi và C/O không ưu đãi  Certificate of original – C/O là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa do một quốc gia (nước xuất khẩu) cấp phát ra để xác nhận là hàng hóa do nước đó sản xuất ra và phân phối trên thị trường xuất khẩu […]