cước phí khai hải quan điện tử

QUY TRÌNH KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG XUẤT (VNACCS)

Thủ tục hải quan là gì? Đó là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia. Mục đích Để Nhà nước tính và thu thuế. Đây là mục đích quá quan trọng trả […]