CƯỚC PHÍ GỬI HÀNG ĐI NHẬT TỪ VIỆT NAM VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM BAY