các điều kiện giao hàng

Nội dung các điều kiện giao hàng Incoterms 2020

incoterms 2020

Mua bán hàng hóa trong hệ thống thương mại quốc tế thường có thể phức tạp bởi trách nhiệm, chi phí và rủi ro cho tất cả các bên cần được xác định, do đó có sự ra đời của incoterms 2020. Để giúp bạn xuất nhập khẩu thương mại, Phòng Thương mại Quốc tế […]