bao gồm những công việc gì. Đặc biệt là đối với những bạn mới